പ്രസവിച്ച മകനെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നാൽ വാർദ്ധക്യം എത്തിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. 😱

ജീവിതത്തിലെ നല്ല സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തിരികെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരം തെറ്റുകളും നമ്മെ പിന്തുടരുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യാൻ എത്തിയ അവളെ ഡോക്ടർ അതിൽ നിന്നും അവളെ വിലക്കിയത് അവരുടെ ദുർബലമായ ശരീരപ്രകൃതിയാണ് സംഭവിക്കാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊച്ചി അല്ലാതെ അവളുടെ മുന്നിൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ വിദേശത്തായ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ അവൾ കൊച്ചിനെ പ്രസവിച്ചു നെറ്റിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് വലിയ മറുപുള ഒരു സുന്ദരൻ കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടാനോ ഒന്നും ലാലിത്താനോ അവൾ തയ്യാറായില്ല.

തന്റെ ജീവിതം തകർത്ത സാത്താന്റെ കുഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൾ വിലപിച്ചു. പേറ്റുന്ന മാറും മുമ്പ് ആ ചോരക്കുഞ്ഞിനെയും കൈയിലേക്ക് കൂട്ടുകാരിയുടെ കാറിൽ അവൾ നഗരം കറങ്ങി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഇടം തിരയുകയായിരുന്നു അവൾ അവസാനം ഒരു അനാഥാലയത്തിനു മുന്നിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. ജനുവരിയിലെ മരംകൊച്ചെന്നു തണുപ്പി ആ കുഞ്ഞേ വിശന്ന് കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന്തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ പോലും അവൾ തയ്യാറായില്ല.

കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ അന്ന് അനാഥാലയത്തിന് മുമ്പിൽ ഉപേക്ഷിച്ച ആ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നോർത്ത് അവൾ ഉൽക്കണ്ഠ പെട്ടില്ല. ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തോട് കുറഞ്ഞുപോയ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഓർത്താണ് അവൾ ആശങ്കപ്പെട്ടത്. വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു ഡോക്ടറും മുന്നിൽ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അവൾ തലകുനിച്ചു . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.