ഭാര്യയെ ഇത്രയും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല…

ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വില കൽപ്പിക്കുന്ന വളരെയധികം ആണ് എന്നല്ല അതിനെ തീരെ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാത്തവരും വളരെയധികം ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന് വളരെയധികം വില കൽപ്പിക്കുക ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും വൈസ് പോലും താങ്ങും തണലായി അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

   

എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വില്ലനായി മാറിയ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ വേർപാട് എന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അത് വളരെയധികം മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരിക്കും മക്കളും വരും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ടായിട്ടും അനാഥരെ പോലെ ഇവർ വളരെയധികംപ്രയാസം നിറഞ്ഞ എന്നാൽ ആ പ്രയാസത്തെ.

അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം ആക്കി മാറ്റി അവർ ജീവിക്കുന്നത് ഇടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്.മാധവൻ മാഷ് പുറത്തുപോയി വരുമ്പോൾ ഭാര്യയായ ദേവിയെ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം വൈകിവരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ദേവി പൂമുറ്റത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാധവൻ മാഷിനെനോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ദിവസത്തിൽ മാധവൻ മാഷ് വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ദേവിയെ കാണാനില്ല.

ദേവിയെ അദ്ദേഹം അതുപോലെതന്നെ തൊടിയിലെ പശുക്കിടാങ്ങോട് അടുത്ത് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെല്ലാം അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെയൊന്നും കാണാത്തത് അദ്ദേഹം അടുക്കളയിലേക്ക് കയറി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് റേഡിയോ പാടുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.