അല്പം അരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർമ്മത്തെ തിളക്കമുള്ളതാക്കാം…

ഇന്ന് സൗന്ദര്യം സംരക്ഷണം എന്നത് വിപണികളിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്ന് സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് ഒത്തിരി ആളുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ചർമ്മ കാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

   

പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ ജർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും അതുപോലെ ചർമ്മകാന്തി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ.

https://youtu.be/Iy3c1mQRqdU

കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഗുണത്തേക്കാള ഉപരി ദോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമോൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജർമ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും അനുയോജ്യം പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ആയി നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കറ്റാർവാഴയും.

അരിപ്പൊടിയും ആണ് ഇവ രണ്ടും ചേർന്ന് മിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മൃദുവാക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നൽകുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ്. ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ വളരെയധികം സഹായിക്കും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.