മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് കിടിലൻ വഴി..

മുടിയുടെ പരിപാലനത്തിന് ഇന്ന് വളരെ ആളുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങളിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കരകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് .

   

ഇത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും മുടിക്കാവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകി മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന ലഭ്യമാകുന്ന ഔഷധച്ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത് എന്നാൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമീകരിക്കുന്നത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം മുടിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് ഇത്തരം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടിയെ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നതാണ് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *