ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ യൂറിക്കാസിഡ് ഇല്ലാതാക്കാം..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും യൂറിക്കാസിഡ് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ശരീരകോശങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ വിഘടിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പ്യൂരിൻ എന്ന ഘടകം ശരീരത്തിൽ രാസ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് യൂറിക്കാസിഡ്. യൂറിക്കാസിഡ് ജ്യോതി ശരീരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നി ആണ് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മൂത്രത്തിലൂടെയും.

മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മലത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. കിഡ്നിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീന് അളവ് കൂടുന്നതും യൂറിക്കാസിഡ് ത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. ലുക്കിമിയ അർബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നിവമൂലം ഇത് സംഭവിക്കും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതോടെ രക്തത്തിലെ യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവർ വർധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

മാത്രമല്ലാതെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അമിതമായി ജലം പുറത്തുപോവുക രക്തത്തിൽ അമിതമായി കൂടുക എന്നിവയും വർദ്ധിക്കുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു. രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ യൂണിയൻ പറയുന്നത് യൂറിക്കാസിഡ് അളവ് വർധിക്കുന്നത് യൂറിക്കാസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ സന്ധികളിൽ മറ്റും അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

ഇത് ചന്തികളിൽ ചുവന്ന നിറത്തോടുകൂടിയ തട്ടിപ്പ് സൂചി കുത്തുന്നത് പോലെ ഉള്ള വേദന മരവിപ്പ് എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നതിനുള്ള ഒത്തിരി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നത് വൃക്കയിൽ കല്ല് വൃക്കസ്തംഭനം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണമാകും. ഈ കല്ലുകൾ വൃക്ക നാളെയുടെ മൂത്രനാളിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സങ്കീർണമായ വികസനത്തിന് കാരണമാകും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന്.