കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയാൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്..😱

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാവരിലും മൃഗങ്ങളിലായാൽ പോലും കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപാദനം നടക്കുന്നുണ്ട്. 1 പലതരത്തിലാണ് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എച്ച് ഡി എൽ ടോട്ടൽ കൊളസ് എൽഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ. എൽഡിഎൽ ലോഡൻസി ഡെയിലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരം ആയിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ അഥവാ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

   

അതുപോലെതന്നെ എച്ച് ഡി എൽ അതായത് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എച്ച്ഡിഎൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ആകുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മെറ്റബോലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ലിവർഅടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ലിവർ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മെറ്റബിളയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

എച്ച്ഡിഎൽ കൊളസ്ട്രോൾ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയിരിക്കും കൊളസ്ട്രോൾ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ ചില നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നത്. കൊളസ്ട്രോളിനെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും.

കൊളസ്ട്രോൾ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് കൊളസ്ട്രോൾ 200ന് മേലെ ആകുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സ് മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കുന്നത്രക്തത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ കട്ടകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ കാരണം ആകുകയുംനമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി പ്ലേറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ആതുമൂലം കുഴലുകളുടെ ചുരുക്കം എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.കൊളസ്ട്രോൾ വർധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.