വീട്ടിലെയും കൃഷിയിടങ്ങളിലും കാർപോർച്ചറിയും ശല്യം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കും.😱

ഇന്ന് പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന വീടുകളിൽ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെ വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് എലിശല്യം എന്നതാണ് എലിശല്യം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത സാധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് പറയാം ഉള്ളത് മൂലം പലരും പലതരത്തിലുള്ള കെണികളും അതുപോലെ തന്നെ.

   

പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായി നമുക്ക് തീരെ വരാതിരിക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ ചെയ്തു സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എലിശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ശല്യത്തെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്.

ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് പലപ്പോഴും കയറുന്നതും കാറുകളുടെയും വയറുകൾക്ക് കടിച്ചു മുറിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഈയൊരു മാർഗം വളരെയധികം സഹായകരമാണ് വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജല മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്.

അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക അത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്പം വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക്കോട്ടനോ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ഞിയോ നല്ലതുപോലെ ടിപ്പ് ചെയ്തു എലി ശല്യം ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വയ്ക്കുക എലികൾക്ക് ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് വളരെയധികം ആരോഗ്യകമായോ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർച്ചയായി ഈ സ്മെല്ലിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എലികൾ വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..