നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയിഴകൾ ലഭിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി..

മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രവർത്തികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു നിലനിർത്തുന്നതിനും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സകലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്.

   

മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ മുടിയുടെ അറ്റം പിള്ളേർ അവസ്ഥ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനെ എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജനം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമം മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് .

നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നശിക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെമുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പണ്ടുകാലമുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉപയോഗിക്കാതെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കറ്റാർവാഴയും കറിവേപ്പിലയും .

ഇവ രണ്ടും ജേർന്ന മിശ്രിതം മുടിക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതു മുടിയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും മുടിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.ഇത് തലമുടിയിലെ താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയില് വേഗത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *