നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ബിപി മരുന്നു കഴിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം… 😱

ഇന്ന് വളരെ അധികമാളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻഎന്നത്. ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രായപരിധി വയസ്സ് ജീവിതശൈലി ആരോഗ്യസ്ഥിതി അതുപോലെ തന്നെ സെക്സ് എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ്. നമ്മളൊരാളുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹയർ ബിപി ആണെങ്കിൽ ആ നിമിഷം മുതൽ മരുന്നു കൊടുക്കാനില്ല.

   

സ്ഥിരമായിട്ട് ബിപി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രായപരിധി ആരോഗ്യസ്ഥിതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് മാത്രമേ മരുന്നു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇരത്തെ സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം.ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നു പറയുന്നത് അമിതമായ സ്ട്രെസ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം.

കൂടാതെ അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ അമിതമായി കഴിക്കുന്നവരിലും ഇത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും.ഗാനമായി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്.

പ്രൈമറി ഹൈപ്പർടെൻഷനും അതുപോലെതന്നെ സെക്രട്ടറി ഹേറ്റ് പ്രൈമറിന് പറയുന്നത്.ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും അതുപോലെതന്നെ അമിതമായ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും നമിത ആഹാരരീതികളിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ് പ്രൈമറി ഹൈമറ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നത്. സെക്രട്ടറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉള്ളതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർടെൻഷൻ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..