പുരുഷന്മാരിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക..😱

ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയും അതിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ്. ഈ കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഭീതികളും ഉത്തരവാദികളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത്തരം അസുഖങ്ങളുടെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം.

   

മുദ്രസഞ്ചിയുടെ തൊട്ടു താഴെ മൂത്രക്കുഴിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ അതിനെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളിയും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ ലംബമായിഒരു ട്യൂബ് കടത്തിയിൽ എങ്ങനെയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയും മുദ്രകുഴിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം . പ്രായപൂർത്തി ആ കുട്ടികളിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വളരെയധികം ചെറുതും കാര്യമായി പ്രവർത്തനമില്ലാത്തതുമാണ്,

എന്നാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ മാറ്റം പ്രധാനമായും എന്ന പുരുഷ ഹോർമോണിന്റെ ഫലമായി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വലുതാവുകയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്യും .പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം പ്രത്യുൽപാദനപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുക എന്നതാണ്.സ്വപ്നത്തിന്റെ ഏകദേശം 20 30% പ്രോസ്റ്റേറ്റ്ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്നുള്ളശ്രമങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല ബീജത്തിന്റെ.

ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിലനിർത്തുന്നതിനുംശുക്ല രൂപത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യുൽപാദനപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമാണ് ബ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യപ്രവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ബ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വലിയ റോളില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രായപൂർത്തി മുതൽ 40 45 വയസ്സ് വരെപോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി ഒരേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന45 വയസ്സിനുശേഷം ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഹോർമോണുകളുടെ വ്യതിയാനം മൂലംചെറിയ തടിപ്പുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..