സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യരും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മുമ്പിൽ തന്നെയാണ്. 😱

സ്നേഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് മുൻപന്തിയിൽ എന്നാണ് സാധാരണയുള്ള പറച്ചിലെങ്കിലും ഈ സംഭവം ആരെയും വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യർക്കും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും സാധിക്കും എന്നത് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട്.

   

എന്നാൽ അതിനപ്പുറമാണ് മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ശരിക്കും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തേക്കാൾ വലുതാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പരുന്തിന്റെ കഥ.തണുപ്പുകാലത്ത് കുറച്ച് ഡോക്ടർമാർ ജീവനുവേണ്ടി മല്ലിടുന്ന ഒരു പരുന്തിനെ കാണുന്നു. അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറ്റുന്നു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പരുന്ത് ആയിരുന്നു അത് ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബൾഡ് ഈഗിൾ ആയിരുന്നു.

പരിശോധനയിൽ ലഡ്ഡു ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് പരുന്തിന്റെ ആന്ധ്രവയവങ്ങൾ നിലച്ചത്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ലഡു പരുന്തിന്റെ വയറ്റിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ തുടർന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് കുറച്ചുദിവസമായി തങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരാറില്ല ഇതു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പോഴാണ് മറ്റുള്ള ഡോക്ടർ വേറെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്.

ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് വലിയ മീനുകളും എലികളും മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം ആ പരുന്തിന്റെ അസുഖമെല്ലാം മാറി അതിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചു തുറന്നുവിട്ടതും ആ പരുന്ത് ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. മറ്റേ പരുന്തും എവിടെയോ എവിടെയോ നിന്ന് വന്നെത്തി. ഒരുമാസമായി ആ പരുന്തും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.