ഈ പാട്ട് കേട്ട് അതിശയപ്പെടാത്തവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല.

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും നിരവധി അവസരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ വീടിനുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഇത്തരം കഴിവുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവോടുകൂടി ലോകം മുഴുവൻ അറിയുന്നതിനും അവർക്ക് നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സഹായം വളരെയധികം സ്നേഹമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

   

ഇന്ന് പല അമ്മമാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പലരുടെയും കഴിവുകൾ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട രീരീതിയിലുള്ള പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും ഇന്ന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കടന്നുവരവ് എന്നത് പലർക്കും പല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനും ഇതിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു. പലരുടെയും കഴിവുകളെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നതിനും നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും.

ഉയർന്നു വരാൻ സാധിക്കാതെ വീടിനുള്ളിൽ കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഒത്തിരി സ്ത്രീകളും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുകളും ഉള്ളവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രശംസ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിവുകളിലെ പോരായ്മകളെ കണ്ടെത്തിയത് നല്ല രീതിയിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇത്തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണ് ഇന്ന് പലർക്കും ചേരുന്നത്.

നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ തുടർന്നു പോകുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു ക്ലാസിൽ ഒരു കുട്ടിയും പാട്ടുപാടുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ടീച്ചർ വരെ നിശ്ചയിച്ചു പോയി. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..