വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും പ്രതിവിധികളും…

ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വൃക്ക രോഗികളുടെ എണ്ണം പ്രതിവർദ്ധിച്ചു കാണാൻ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വൃക്കരോഗങ്ങൾ കൂടിവരുന്നത്. എങ്ങനെ വൃക്ക രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്ന വിസർജ്യ വസ്തുക്കളിൽ മൂത്രത്തിലൂടെ പിറന്ന മീറ്റിംഗ് പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നത് വൃക്കകളാണ് ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെയും സന്തുലനം രക്തസമ്മർദ്ദം രക്തത്തിലെ ചുവന്ന ഉത്പാദന ക്രമീകരണം അസ്ഥികളുടെ രൂപീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം ഡി സജീവമായി രൂപത്തിൽ.

   

ആക്കുക എന്നതെല്ലാം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. മൃഗരോഗം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ തന്നെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണം ശീലവും മൂലമാണ് എന്നി വൃക്കരോഗം കൂടി വരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ .

തന്നെ നമുക്ക് വൃക്ക രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നതിനേ സാധ്യമാകുന്നതായിരിക്കും. വൃക്ക രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അണുബാധ അസുഖം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചില തരം മരുന്നുകൾ വേദനസംഹാരികൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ചില ആന്റിബയോട്ടികളുടെ ഉപയോഗവും അർബുദ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം മരുന്നുകളും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്തംഭനം ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ പ്രമേയകം ഉയർന്ന സമൃദ്ധം എന്നിവയും വൃക്ക രോഗത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അവർ ഉണ്ടാവുന്ന കല്ലുകളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ മൂത്രനാളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ജന ഉണ്ടാകുന്ന ചില വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയും റിക്വസ്റ്റ് അമ്പലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..