തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയും പരിഹാരമാർഗ്ഗവും..👌

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തലവേദന അനുഭവിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല.അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലർക്കും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കത്ത ചില കാരണങ്ങൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത്.

   

ഇന്ന് പലരിലും ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനയുടെ പല മൂലക്കാരനും എന്ന് പറയുന്നത് ദഹന സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.ഇതിനെ അബ്ഡോമിനൽ മൈഗ്രൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പലർക്കും പല കാരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചില ആളുകളിലെ സൈനസൈറ്റിസ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് എങ്കിലും മറ്റു ചിലരിലും തലയിലേക്ക് നിറയുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

നമ്മുടെ ജോലിയിലെ അമിതമായ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്.എന്നാൽ പലരെയും ഇന്ന് ആമാശ എന്നത് തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു കാരണമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സംബന്ധമായി പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ആളുകളിൽ തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ്.നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ വയറിന്റെ പോലെ തന്നെ മറ്റേയും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്കുംചെയ്യുന്നതാണ്.

പ്രത്യേകിച്ച് അബ്ഡോമിനൽ മൈഗ്രൈൻ തലവേദന വരുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിൽഅതിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾവരാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയായിരിക്കും മലബന്ധം എന്നത്.ഇത്തരം തലവേദന ഉള്ളവർ സ്ഥിരമായി തലവേദനയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും എന്താണ്കാരണം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലരും ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിനുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തുവം.അതുപോലെതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലിക ശമനം ലഭിക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..