ചർമ്മത്തിലെ കരിമംഗലവും കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും.

സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും മുഖത്തിന്റെ രണ്ടുവശത്തായി കറുപ്പുനിറം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എന്നത് ഇത് നെറ്റിയിലും രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇന്നലെ മേലാസ്മ അഥവാ കരിമംഗല്യം.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നതിനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ.

   

ഏകദേശം 10% പുരുഷന്മാരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നു.മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം 90% ത്തിൽ അധികം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മലാസ്മ വരുന്നത്. ചില ആളുകളിലെ അതായത് സ്ത്രീകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇത് തനിയെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് കരിമംഗലം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇത് വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങളാണ്. ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെലാനിൻ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറുപ്പ് നിറം മതപമേലാനിൻ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഓരോ കോശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇതിനെ പിഗ്മെന്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..