വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ചീര കൃഷി ചെയ്യാം

വളരെ ഈസിയായി ചീര വളർത്തിയെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നും അതിൻറെ പരിചരണ രീതികൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാടുപോലെ നമുക്ക് ചീര വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം സാധിക്കുന്നതാണ്. നല്ല വെയിൽ ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ചീരകൃഷി ചെയ്യുവാനായി. വിവിധ തരം ചീരകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നന്നായി വളരുന്നതാണ്.

ബ്രോ ബാഗിലും കരച്ചിലും എല്ലാം തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചീര. നന്നായി വെയിൽ കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീര നന്നായി വളരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ചീര മാരകമായ വിഷ അടിച്ചു കൊണ്ടാണ് കടകളിൽ വരുന്നത്.  ഇതിൽ വേണം ചീരകൃഷി നടത്തുവാൻ ആയിട്ട് ഇതിൻറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

If we look at a few things, we can make nutritious food at home. Spinach contains a lot of vitamin A and vitamin C. Spinach is a dish that contains a lot of vitamins. Everyone try to plant spinach. For the first time, the place to cultivate spinach should be wet well. It is necessary to stir the soil well and then add a little fertilizer to it.

Add lime and dung to it, as well as mix the bone powder together and mix well in the soil. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.