വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾക്ക് പുറമേ പട്ടി കുട്ടികളെ മോഷ്ടിക്കുന്ന കുരങ്ങന്മാർ.

കുരങ്ങ് വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള വർഗമാണ് ബാബുസ്. അവരുടെ പ്രവർത്തി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് എന്നെ മനസ്സിലാകും. കാടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ ഇവർ മനുഷ്യരുടെ അടുത്ത ജീവിക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഇവർ മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങളുടെ അടുത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ വീടുകളിൽ കയറി ഭക്ഷണം മോഷ്ടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പരിപാടിയും. 60 മുതൽ 80 വരെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും.

അടുത്ത് ചെന്നാൽ അക്രമകാരികൾ ആകുന്ന ഇവർ മനുഷ്യർക്ക് വളരെ വലിയ തലവേദന തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു മനുഷ്യരേക്കാൾ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്നത് വളരെയധികം കൗതുകകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇവർ വീടുകളിൽനിന്നും പട്ടിക്കുട്ടികളെ മോഷ്ടിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇവർ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും. ഇവർ മോഷ്ടിച്ച പട്ടിക്കുട്ടികളെ ഇവർ വളർത്തും മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഇവർ മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത്.

ഇവർ വളർത്തിയ നായ്ക്കുട്ടികൾ മനുഷ്യരോട് എന്നപോലെ ഇവരോടു വളരെയധികം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. ഇവരെ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നു ഈ നായ്ക്കൾ രക്ഷിക്കുന്നത് ആണ് ഇവർ ചെറിയ നായ്ക്കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുത്ത ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം എല്ലാം നൽകി വളർത്തുന്നത്. ഇവർ പട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കും അവർക്ക് ആഹാരവും നൽകും. മനുഷ്യരെ കണ്ട് ഇവർ പഠിച്ച വിദ്യ കണ്ട് മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.