തൻറെ വളർത്തു തത്ത ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇയാൾ വീടിനകത്ത് തീയിൽ പെട്ടേനെ… സംഭവം അറിയാമോ.

വീടിനുള്ളിൽ തീപിടിക്കുന്നത് കണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ തത്ത ചെയ്ത പ്രവർത്തി കണ്ടോ . കിട്ടിയ ഉടമസ്ഥരെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കഥകളും വാർത്തകളും പലപ്പോഴായി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് . വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ആകട്ടെ അവയ്ക്ക് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും ഒരു പക്ഷേ മറ്റു മനുഷ്യരേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും .

അത്തരത്തിൽ ഹൃദയം തൊടുന്നൊരു സംഭവമാണു് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ quince ലാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് . ആൻഡ്എൻ എന്ന മധ്യവയസ്കനെ വളർത്തു തത്ത യോടൊപ്പം യോടൊപ്പം ആണ് താമസം . കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ആൻറൺ തുടർച്ചയായി തന്നെ വിളിച്ച് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

When He woke up, He saw smoke inside the house. at first she didn’t know what was going on, but soon Antenna realized it was a fire. After calling the emergency number and getting informed, Anton walked out of the house within seconds of putting it in a bag that was essential. When he looked back, he saw the fire. Anton also says that if the parrot.

called Eric had not been inside, he would probably have lost his life. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.