പല്ലുവേദന മാറുവാൻ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാർ നിർദേശിക്കുന്ന വൈദ്യം

പല്ല് വേദന മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെമഡി ആണ് ഇന്നു പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ മാർഗ്ഗം ഉപയോഗിക്കും തോറും നമ്മുടെ മോണയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ് അതുപോലെ വായ്നാറ്റം ഇതെല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നതിന് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല്ലുവേദനയും കൂടി ഒറ്റനിമിഷത്തിൽ മാറി കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇത്. കശുമാവ് അല്ലെങ്കിൽ പറങ്കിമാവ് ഈ മരത്തിൻറെ തൊലി ആണ് ആവശ്യം ഉള്ളത്.

മോണ പഴുപ്പും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വായ്നാറ്റവും മറ്റെല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം തന്നെ ഈയൊരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം. വെള്ളം ചൂടാറിയതിനു ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റുക വായ മുഴുവനുമായി കഴുകുകയാണ് വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയും വേണം. വേദനയുള്ള ഭാഗത്ത് ഈ വെള്ളം ചെറുചൂടോടെ കവിൾ കൊള്ളുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അ ആയുർറിയാനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Peel a squash, grate it and squeeze the juice. Rinse the skin well, soak it in two glasses of water, add soy sauce, add four cloves of lemongrass and bring to a boil over low heat for 20 minutes. The stain of lemongrass and cashew nuts needs to be dipped into it. This is a very effective remedy.

This is a method recommended by all Ayurvedic doctors. Toothache is caused by pus and gums. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.