ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ എല്ലാവരും ആ നിമിഷം ഒന്നു മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണും. മരണം മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും വീതിയും ആണ് ഇത്. നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമ്മെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പെട്ടുപോയ ദമ്പതികളാണ് ഇവർ.ഇതിനെ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് രക്ഷയായി വന്നു. വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.

ഒരു വഞ്ചിയിൽ പുലി കെട്ടുകൾക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മഞ്ചേരിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ആ പുല്ലുകളിൽ മുകളിൽ ശക്തമായ വെള്ളത്തിന്റെ ഓളത്തിൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ വളരെയധികം വിഷമത്തോടെയാണ് അവർ നൽകുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ മുങ്ങി താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് അവർ കടന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർക്ക് രക്ഷയായി ഒരു ബോട്ട് എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയും സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്.

എങ്ങനെയാണോ എന്ന് അറിയില്ല അവർ ആ വെള്ളത്തിൽ അകപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ചിലപ്പോൾ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ അവരുടെ തുണയ്ക്ക് എത്തിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹൃദയം പിടഞ്ഞു പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നവരുടെ വേദന എത്ര വലുതായിരിക്കും അവരെ രക്ഷിച്ച വർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു എന്നെല്ലാമാണ് നിരവധി ആളുകൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻറ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.