സോറിയാസിസ് സന്ധിവാതവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ..

സോറിയാസിസ് കാരണങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും. ചർമ്മത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാല രോഗമാണ് സോറിയാസിസ്. വളരെ വ്യാപകമായി കാണപ്പെടുന്ന ചർമപ്രശ്നങ്ങൾ ഇൽ ഒന്നാണ് ഇത്. തലയിലും മറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ കട്ടിയുള്ള ശകലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് രോഗത്തിൻറെ പ്രധാന ലക്ഷണം. തൊലിയുടെ സ്വഭാവികമായ സൗന്ദര്യവും മൃദുത്വവും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് ഇടയാക്കും. 5 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ രോഗികളിലും സോറിയാസിസ്നോട് അനുബന്ധമായി സന്ധിവാതവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ആയുർവേദം, ഏകം സിദ്ധമം എന്നി പേരുകളിലാണ് സോറിയാസിസിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണങ്ങൾ ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ എങ്കിലും ഈ രോഗം ഉണ്ട്. ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസംഘർഷം ജീവിതരീതിയിലെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ ഇവയൊക്കെ സോറിയാസിസിന് ഇടയാക്കാറുണ്ട്.  സോറിയാസിസ് സന്ധിവാതവും അഞ്ചു തരം സന്ധിവാതരോഗങ്ങൾ ആണ് സോറിയാസിസ് ഉള്ളവരിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

People with inherited psoriasis, other skin diseases, asthma, etc., are also more likely to develop psoriasis. Psoriasis can be identified. The facial symptom of the disease is the formation of thick sileges on the head and back of the elbows. Many people start this disease in the form of dandruff on their heads. Psoriasis sufferers also experience symptoms such as gray scales from the skin, hair form and layers, the skin thickening, itching, discoloration, scattered oat spots, severe hair loss, blood loss, etc.

Some have thick spots like drops of water on the skin. Don’t change for a long time Psoriasis can be indicative of cracks in the heel and hand water. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.