സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തരംഗമാകുന്നത് ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയോടുള്ള ഈ ഭർത്താവിൻറെ സ്നേഹമാണ്

നിന്ന് തളർന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ആരും ഇരിപ്പിടം നൽകിയില്ല. ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടു കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ. നിന്നു തളർന്ന ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെന്ന പരിഗണന നൽകി ഇരിപ്പിടം പോലും നൽകുവാനുള്ള മനസ്സ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആർക്കും തോന്നിയില്ല. യുവാക്കളും യുവതികളും ആവശ്യയായ ആ ഗർഭിണിയുടെ അവസ്ഥ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആസ്വദിച്ചു നോക്കിക്കാണുന്നു. സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ ആരും കാര്യമാക്കുന്നില്ല. നിന്നു തളർന്ന ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ കണ്ടു ഒടുവിൽ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടാണ്.

അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്വന്തം മുതുക് കസേര ആക്കിയാണ് ഭർത്താവ് മാതൃകയായത്. ഹൃദയസ്പർശിയായ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭർത്താവ്. വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

I was busy seeing the doctor. For a long time the husband and wife waited in line. As time passed, his wife could not stand by. No one was willing to give them a chair, considering their condition. The husband asked his wife to sit on her back. At first his wife hesitated, but then he sat on her husband’s back because he was tired and had no other fulfillment. Several people were sitting in the chair opposite her husband, who was smiling with her back bent on the floor.

But despite the tragic sight, she did not leave her seat pregnant except to sit on her mobile. The footage was caught on cctv of the hospital. Those who have seen the video are applauding her husband’s work and criticizing their heart lessness. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.