പുതിയ രണ്ട് നില വീട് താഴ്ത്തേക്കു നിലം പതിച്ചു വീട് കാണാം

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ പ്രളയം .സൃഷ്ടിച്ച മുറിവുകൾ ഇനിയും മാഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത .അതിതീവ്രമഴ യിൽ ഇനിയും പ്രളയം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന രീതിയിലാണ് പല .സ്ഥലങ്ങളിലും നാട്ടുകാർ കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ ദുരന്ത ചിത്രം ആയി .മാറിയത് ഇടുക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുമാസം പോലും പിന്നീട് ഇരുനില. വീടാണ് മണ്ണിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു താണത്.

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് പണിത വീട് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന്. താഴ്ന്നുപോയ പൂർണമായും മണ്ണിനടിയിലാണ് 2018 ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് ഭ്രമണ ത്തെ ദിനേശൻ. കുടുംബവും സഹോദരൻറെ വീട്ടിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മണ്ണ് പിളർന്നു മാറിയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 16 വീട് പൂർണമായും നിലംപതിച്ചു ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും. പതിയെ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന.

Binish had set up the house in the sand, hoping for the house, and within 48 hours, his dreams had been shattered. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this.

To get videos. If you have your valuable support. Only possible. So are the brand new videos. Technical i.e. knowledge and news. To get normal timement like this. Subscribe to this channel. Thank you very much to all those who have cooperated so far.