പരുന്തിനെ നിസ്സാരമെന്നു തോന്നിയ ഈ പ്രവർത്തി അമ്മ കോഴി കരുതൽ കൊണ്ട് തകർത്തുകളഞ്ഞു…

ഏത് പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളിലും അമ്മമാർ തൻറെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു പോകാറില്ല, ഇനി അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാലോ അവർ അമ്മ എന്ന അർത്ഥപൂർണ്ണമായ വിളിക്ക് അർഹതയും അല്ല. ഏത് അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ തൻറെ ജീവൻ പോലും നൽകി പൊന്നഓമനകളെ രക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അമ്മമാർ. അതിപ്പോൾ മനുഷ്യരായ പക്ഷിമൃഗാദികൾ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.

ഇപ്പോളിതാ തൻറെ ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചാൻ വന്ന ഒരു എമണ്ടൻ പരുന്തിനെ കുത്തി പഞ്ചർ ആക്കിയ ഒരു അമ്മ കോഴിയുടെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വലിയ കോഴിയെ പോലും റാഞ്ചാൻ കരുതും ശേഷിയുമുള്ള പരുന്ത് കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റാം എന്ന് കരുതി വന്നതാണ്. പക്ഷേ പണി പാളി പോയി.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

The video of the mother losing her eagle in strength has gone viral on social media, just as if someone else touches her babies without permission and says, “You’re on fire.” Mother is the same as mother. In this video, we see that there is nothing to replace the love of mothers, whether in animals or humans. We can see from this that she will fight for her children to the end, and she fought the hawk.

ready to give her life in order to save her children. Mother’s care, protection and prayer in the face of her mother’s love, whether human or animal. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.