ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ ഡയറി വായിച്ച് ടീച്ചർ ശരിക്കും ഞെട്ടി, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും..

ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയ ആനി തോംസൺ ആദ്യം തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെടി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്. എടി അവന്റെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും അഴുക്കുപുരണ്ട് ആയിരുന്നു. പഠനത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലുമായിരുന്നു അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആരോടും മിണ്ടാതെ അന്തർമുഖനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നു അവൻ. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ഉത്തരപേപ്പർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും തെറ്റായ ഉത്തരം നൽകി പരാജിതൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച്ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇതുവരെയുള്ള പഠന ഡയറി പരിശോധിക്കണമെന്ന് കല്പന അധ്യാപികക്ക് ലഭിച്ചു. അപ്രകാരം ആ പാർട്ടിയുടെ ഡയറി പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു.

അവന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവനെ കുറിച്ച് എഴുതിയ വാക്കുകൾ അധ്യാപിക വായിച്ചു. അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നൂറ്റി സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒട്ടേറെ കഴിവുകൾ അവനെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവനെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി വളർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അവർ ഉടനെ രണ്ടാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചർ എന്താണ് നോക്കി. അതിബുദ്ധിമാനായ വിദ്യാർഥിയാണ് ടെഡി കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം പ്രിയങ്കരനാണ് അവൻ. പക്ഷേ മാതാവിനെ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവനിപ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.