നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ ഇത് സുവർണാവസരം…

പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ എൻഐടി കാലിക്കറ്റ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ഡയറക്റ്റ് ഇൻറർവ്യൂ നടക്കുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ആണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യി അവരുടെ ഒഴിവുകൾ ഉള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വിഭാഗത്തിലേക്ക്.

ഇൻറർവ്യൂ നടത്തുന്നത് അതിൽ ഏകദേശം ശമ്പളം 32000 രൂപയാണ് തുടക്ക ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുക 35 വയസ്സു വരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്ററി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

The national institute of technology calicut, a central government body, is the new recruitment notification and the number of vacancies for the post of technical staff in the technical department is low but it will be a good opportunity to get a director interview and apply online outside with a salary of about Rs.32,000. Age Limit name is 1/4/2021 which is calculated for people up to the age of 35 years. If you look at the qualification for this, how the two categories of technical staff cmc technical staff have been divided into two categories.

The first technical staff has said CMC Chemistry, Physics with First Class-2. Similarly, MTech Material Science/Nanotechnology has a vacancy mentioned to this. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. If you have your valuable support. Only possible. So are the brand new videos. Technical i.e. knowledge and news. To get normal timement like this. Subscribe to this channel. Thank you very much to all those who have cooperated so far.