മൃഗങ്ങളിൽ ആയാലും മനുഷ്യരിൽ ആയാലും മാതൃസ്നേഹം എന്നത് നിർവ്വചിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്.

ആനകൂട്ടം ഒരു ചെറിയ കനാൽ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ആണ് ഒരു കുട്ടിയാന കനാലിൽ വീണു പോയത് . തലകീഴായി കനാലിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ കുട്ടിയാന നിസ്സഹായനായ പ്പോൾ രക്ഷിക്കാൻ അമ്മയാന പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കി, പക്ഷേ ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായില്ല. ആനക്കൂട്ടം അപ്പോഴേക്കും ഇവരെ വിട്ടു പോകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അമ്മ ആന കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ അതിനെ ഭക്ഷണം ആകുവാൻ അവിടെ സിംഹ കൂട്ടം അവിടെയെത്തി കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അമ്മ ആന തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.

കുഞ്ഞു തളർന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ തന്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ വെള്ളം ശേഖരിച്ച് കുഞ്ഞിനു നൽകി. അടുത്തേക്ക് വന്ന് സിംഹങ്ങളെ ആ അമ്മ ആന ഓടിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല കണ്ടുനിന്നവരെയെല്ലാം ആ സിംഹം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരം ആകും ഉറപ്പിച്ചപ്പോൾ ആണ് അത് സംഭവിച്ചത്.

പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഇരുന്ന് അമ്മ ആന തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെടുത്തി. കണ്ടു നിന്നവരുടെ കണ്ണുനിറഞ്ഞുപോയ നിമിഷം. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടും മരണം മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടും തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത രക്ഷപ്പെടുത്തിയ അമ്മയുടെ സ്നേഹം പുകഴ്ത്തുകയാണ്.

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ. കൂടെയുള്ള ആനക്കൂട്ടം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടും അമ്മ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതായത് സിംഹ കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുട്ടി ആനയുടെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..