സ്ഥിരമായി പ്രായമായവർ കഴുത്തുവേദന നടുവേദന എന്നു പറയാറുണ്ടോ അതിനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം ഇതാണ്.

പ്രായമായവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനകൾ പറയാറുള്ളത് അവർ പറയുന്ന വേദനകൾ നടുവിലും പുറത്തും കഴപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത്. ഒത്തിരിയേറെ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും എന്നാൽ ഈ വേദനയുടെ യഥാർഥകാരണം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ പലരിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വേദനയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ രോഗിയിൽ വേദനയുടെ കാഠിന്യം.

വർദ്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരു മാനസികമായ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിൽ കഴുത്തിലും നടുവിലും പുറത്തും കഴപ്പ് തുടങ്ങിയ വേദനകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ ഈ വേദനകളുടെ കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും.  ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക .

There is a higher condition in the elderly that says that even if it becomes normal, the pain does not go away. Often the patient’s relatives even think that he is just saying it. These types of pains can be caused by many reasons but it can also be the case in tests. Why this pain occurs can be detected on the advice of a doctor. Temporary medications can reduce the pain slightly. The doctor explains this kind of thing very detailedly.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.