മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല മാതൃസ്നേഹം ഉള്ളത്, അതിനേക്കാളുപരി മൃഗങ്ങളിൽ ഉണ്ട്..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ. മുഖ്യ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ധൈര്യം തന്നെയാണ് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഈ ഫീലിംഗ് ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അത്ര വേദന തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു ബിഗ് ബുൾ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത്.

കണ്ടു അതിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ചെന്ന് ആളുകൾ കണ്ട കാഴ്ച ആ പിഗ്ബുൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് കുറച്ചുദിവസമായി അതിനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. എന്താണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്ന ആളുകളെ അത് കടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ടൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഓടി. കുറെ ചെലവ് റാബിറ്റ് ഉടമസ്ഥൻ ഒരു കാര്യം തിരക്കി ആ നായയെ അവർ വളർത്തിയതാണ്.

പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഈ പാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഈ നായയും സ്വീകരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയെയും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ ആ അമ്മ നായയുമായി മടങ്ങി അവർ നിർത്തിയിരുന്നില്ല കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു ഉടൻതന്നെ അയാൾ ഇവരെ വിളിച്ചു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷം വളരെ വികാരനിർഭരമായി. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാകില്ല.