കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേത്ര വൈകല്യത്തിന് കാരണമാകാം..

കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന നേത്രരോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കോങ്കണ്ണ് എന്നത്. നോക്കുന്നതിനിടയിൽ കണ്ണുകൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് ആ വസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും മറ്റേ കണ്ണ് അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്കു താഴേക്ക് മുകളിലേക്കു തീരിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൽഫലമായി രണ്ടു കണ്ണുകൾക്കും ഒരേ സമയം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. തെറ്റായ ക്രമീകരണം സ്ഥിരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം കുട്ടികളിൽ സാധാരണയായി നേത്ര രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് കോങ്കണ്ണ്. ആഗോള തലത്തിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കണ്ട ഏകദേശം മൂന്ന് ശതമാനം കുട്ടികൾക്ക് സെട്രാബിസമസ് ഉണ്ടെന്നാണ്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Although it is common in children, it is also found in adults and if not detected and treated early, it can affect eyesight later. It also causes a variety of mental problems in children and adults. The important reasons for this may not often have clear reasons some viral infections, such as retinopathy cerebral palsy fifth fever, occur in premature lymphatic children. Hereditary factors Parents are more likely to have children if they have a conjunctivitis.Hyper metropia, agustamatism, weakness of beaches in the eyes or colour of eye pages The problem of smoke is still important reasons for this. The movement of each eye is controlled by six muscles.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.