കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഴപ്പും തരിപ്പും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമാകും..

ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൈവിരലുകളിൽ കൈത്തണ്ടയിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന മരവിപ്പും വേദനയും എല്ലാം. നമ്മുടെ ശരീരം ഇത്തരത്തിൽ കാണിച്ചു തരുന്ന ലക്ഷണങ്ങളും പലപ്പോഴും നാം നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് പതിവ് പലരോഗങ്ങളും രോഗാവസ്ഥകളും ഗുരുതരമാക്കുന്നത് പ്രധാനകാരണവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തള്ളിക്കളയുന്ന ശീലം തന്നെയായിരിക്കും.

സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തരിപ്പും വേദനകളും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. കൈകളിൽ കുഴപ്പം പെട്ടെന്ന് തരിപ്പും സൂചി ഉപയോഗിച്ച് കുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു വേദനയും എല്ലാം പലർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമായി എടുക്കാത്ത വരാണ് പലരും എന്നതാണ്. കൈകൾ അമർത്തി കുറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കയ്യിലെ വേദനയും തരിപ്പും എല്ലാം മാറി പോകുന്നു. എന്നാൽ കയ്യിൽ ഇത്തരം വേദനയും തടിപ്പും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമായി.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

It should first be understood that this is not something that should be ruled out, it is a disease that can become serious if it is not treated. Sometimes we feel tingling in many ways sometimes we experience tingling due to blood deficiency. The particular disease is known as carpal tunnel syndrome and is most commonin 30 to 40 year olds. This condition is more common mainly in women. The main cause of this is the midia nabil of the hand, or pressure in the country, which is more common in those who work with the hand turned and more pressure.

For example, this type of disturbance is more common in construction people, woodworkers and computer-related workers. Not only that, but these types of rashes are also important symptoms of some diseases. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.