കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഗർഭിണിയായി ഒരു മണിക്കൂറിൽ പ്രസവം അന്തം വിട്ട് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും…

പത്തുമാസം ചുമന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകളും അനുഭവിച്ച് നൊന്തു പ്രസവിച്ച ആണ് സ്ത്രീകൾ അമ്മയായി മാറുന്നത്. ഗർഭ കാലങ്ങളിൽ നിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയും സ്ത്രീകൾ കടന്നുപോകും. എന്നാൽ ഒരു കാറ്റ് അടിച്ചതിനുശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരുസ്ത്രീ പ്രസവിച്ചാൽ ഓ? അസംഭവ്യം തന്നെ അല്ലേ, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ഗർഭിണിയായി.

ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രസവിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിചിത്ര വാദം ഉന്നയിച്ചു എത്തിക്കുകയാണ് 25 കാരിയായ യുവതി. ഇന്തോനേഷ്യക്കാരിയായ ഇതിൽ സിദി സൈന എന്ന യുവതിയാണ് മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. താൻ കാറ്റുവീഴ്ച ഇപ്പോഴാണ് ഗർഭിണി ആയത് എന്നാണ് ഈ ഇവിടെ യുവതിയുടെ വാദം വീട്ടിലെ സ്വീകരണമുറിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു യുവതി.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

He was lying down in the rain after prayer, and suddenly the house was blown hard. The chat entered through the vagina and within 15 seconds felt pain in the stomach. The woman who had quickly entered the nearby community health centre as soon as the pain began to harden was giving birth to a baby girl there. The nearest people’s representatives visited their house and a week ago they established that they had given birth to the first baby girl, weighing 2.9 kilos.

Health workers assume that the young woman lived in a state where she did not know she was pregnant until she went into labour. It is called crichitix pregnancy. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.