ഹെർണിയ യെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്

ഒത്തിരി ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന അസുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വയറിന്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള പേശികൾക്ക് ബലം കുറയുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ കുടൽ മുതലായ അവയവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹെർണിയ കുടലിറക്കം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഭാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഠിനമായ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഹെർണിയ ഉള്ള ഭാഗത്ത് വേദനയും വീക്കവും അനുഭവപ്പെടും.

10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ ആളുകളിൽ ഹെർണിയ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചികിത്സ വളരെ ആധുനിക മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്നത്. വയറിന്റെ പീച്ചി ദൗർബല്യം ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു മുഴ ആയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ മുഴ സാവധാനം വലുതാകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വേദന ഇല്ലാത്തതും ആയിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് തുടർച്ചയായി നിൽക്കുമ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി വേദനയും അസ്വസ്ഥതയും തുടങ്ങുകയും.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Then it will be unbearable to endure severe pain, and only then will we go to the doctor. When the hernia pushes out, there will be discomfort and pain, but even when you lie down, you still go in with your hand. The most commonhernia is in the navel area. It is known as hernia. Because it also comes in the weak estuacle where the scrotum descends into the Vishnu sac, and there are a variety of hernias, such as the hernia found on the navel, as well as the epigastric harnia found at the top of the flowers.

The hernia found in the Nabi area is generally found in men. There are two main reasons for hernia in the navel area due to a congenital sac in the area where the testes descend. This is more common in boys who give birth prematurely, but in some cases it is seen in adult men and girls. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.