മുടിതഴച്ചു വളരാൻ ഈ ഇല മതി ആര്യവേപ്പ് എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം

താരൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കിയിട്ടും യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല. എന്നാൽ താരൻ പ്രതിരോധിക്കാനും മുടി തഴച്ചു വളരാൻ ഇനി ആര്യവേപ്പില നിൻറെ ഇല മതി. മൃതസഞ്ജീവിനി ആണ് ആര്യവേപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. എന്നാൽ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ പോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യ ഗുണങ്ങളും ആര്യവേപ്പില കൊണ്ട് ഉണ്ട്. താരനെ പ്രതിരോധിക്കാനും തലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും മറ്റും മാറ്റുന്നതിനും ആര്യവേപ്പ് ഏറ്റവും മികച്ചതാണ്.

എങ്ങനെ ആര്യവേപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ആര്യവേപ്പ് നല്ലതുപോലെ ഒരുപിടി എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിൻറെ സത്ത ഇറങ്ങുന്നതുവരെ തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസം വരെ ഈ ഇല ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കണം. ഒരുകാരണവശാലും തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശേഷം വെള്ളം കളയരുത്. അടുത്ത ദിവസം മാത്രമേ ഇലയെടുത്ത് കളയാൻ പാടുകയുള്ളൂ. മുടി കഴുകാൻ ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കണം.

എന്നാൽ മുടി കഴുകുമ്പോൾ ഒരുകാരണവശാലും ഷാംപൂ സോപ്പ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മുടി കഴുകിയതിനുശേഷം ഒരിക്കലും അതിനുമുകളിൽ പച്ചവെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകരുത്. ആര്യവേപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വേണം കഴുകാൻ. വെറും രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ ഉപയോഗം കൊണ്ടു താരൻ പൂർണമായും മാറി കിട്ടും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.

കാരണം ഒരു പ്രാവശ്യം രോഗത്തിനുള്ള വെള്ളം തയ്യാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. തലയിൽ താരൻ പോവാൻ മാത്രമല്ല മുടി വളരാനും ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ആര്യവേപ്പും. ആര്യവേപ്പില വെള്ളം ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു തവണയെങ്കിലും ശീലമാക്കുക. ഇതു മുടി വളർത്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. തലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിലും മുറിവും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനും ആര്യവേപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. അത്രയേറെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ആര്യവേപ്പ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട.