മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി കാപ്പിപ്പൊടി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

മുടിയുടെ ആരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനു വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാവിധത്തിലുള്ള എണ്ണകളും ക്രീമുകൾ എല്ലാം വാരി തേക്കുന്നത് ചില്ലറയല്ല. എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർശ്വഫലങ്ങൾ ചില്ലറയല്ല. പക്ഷേ ഇനി ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ആദരിക്കുന്നതിനും.

മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാപ്പിപ്പൊടി എങ്ങനെയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. കാപ്പി തയ്യാറാക്കി കുടിക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

You can use coffee powder. But it also helps your hair health a lot. But by doing these things it will also have some minor discomforts in your hair. Let’s see what needs to be taken care of for hair health. Hair growth. Many of us are struggling for hair health. But we can also use coffee powder to fight it in such conditions. Applying oil prepared with coffee powder for the same helps in your hair health and growth. Rubbing it at least two or three times a week will help your hair health.

A cure for hair loss. Coffee can also be used to cure hair loss. Often, when you try to cure hair loss, it brings you to a bald state. But there are things to look out for in order to solve this problem. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. If you have your valuable support. Only possible. So are the brand new videos. Technical i.e. knowledge and news. To get normal timement like this. Subscribe to this channel. Thank you very much to all those who have cooperated so far.