മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറി മുടി കട്ടിയോടും ബലത്തോടും കൂടി വളരാൻ സിമ്പിൾ ട്രിക്ക്…

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹമാണ് നല്ലതുപോലെ മുടി വളരുക എന്നത് അതായത് മുടിയുടെ ഉള്ള വർധിച്ച നല്ല നീളത്തിൽവളരും എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ മുടിയുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം മുടികൊഴിച്ചിൽ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി പ്രകൃതിദത്ത രീതികളും അതുപോലെതന്നെ കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതായത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ക്രീമുകളോ എല്ലുകൾ എന്നിവ.

ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ കൂടുതൽ ഡാമേജ് വരുന്നതിനുള്ള കാരണമാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ സ്വാഭാവികത നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം എന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഇടയ്ക്ക് മുടിയിൽ ഹെന്ന ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

One is excessive creams conditioners as well as shampoo use that causes hair loss. Similarly, hair loss is caused by the variation of certain hormones, for example, some thyroid problems are more likely to lose hair. These types of problems are found not only in women but also in men. We can eliminate hair loss as much as possible and it is better to use natural ways. It should be only by nature that we apply it to our hair. Special care should be taken to avoid pressing your hair as much as possible and using hot water for bathing on your head. It is best to massage the scalp with your hands as good as it is when applying natural coconut oil or steel coconut oil or lakes to increase the blood flow in the scalp.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.