ഇതിലും വലിയ പണി അയാൾക്ക് കിട്ടാനില്ല…

പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്ക് കിട്ടിയ മുട്ടൻ പണി. ഈ വീഡിയോ ചങ്കിടിപ്പോടെ അല്ലാതെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പെരുമ്പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കിണറ്റിൽ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് മുട്ടൻ പണി ലഭിച്ചത് പാമ്പിനെ രക്ഷിച്ച്.

എടുത്തതിനുശേഷം കയറി വരുന്നതിനിടെ കയർ പൊട്ടി താഴെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പാമ്പിനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ആൾക്ക് മുട്ടൻ പണിയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കണ്ടുനിന്നവരും വീഡിയോ കണ്ടവരും കമൻറ് ചെയ്യുന്നു.

If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.