ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പിത്താശയ കല്ല് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ആണ് കാണിക്കുന്നത്.

പിത്തരസം ഉണ്ടാകുന്നത് കരളിലാണ്. എന്നാൽ അതിൻറെ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ദഹനത്തിന് വേണ്ടി കുടലിലാണ്. കരളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുടലിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് താൽക്കാലികമായി ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ഗോഡൗൺ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർവോയർ ആയോ ആണ് പിത്തസഞ്ചി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിത്തസഞ്ചി ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിത്തസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ തന്നെയാണ്. രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ളത്.

ഒന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങളോ ടു കൂടിയവ. അതായത് വയറിൻറെ മധ്യഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലതു ഭാഗത്തു നിന്ന് നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഭാഗമായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കല്ലുകളാണ്.

ചികിത്സ പരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളെയും സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും രണ്ടുതരം ആയി തന്നെ കാണണം. ഒരു 80 ശതമാനം കല്ലുകളും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടാകാത്ത കല്ലുകളാണ് അത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത കല്ലുകൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ യാതൊരുവിധ ചികിത്സയും ആവശ്യമില്ല സർജറി ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കല്ലുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കല്ലുകൾ അതിലെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായും ചികിത്സ തേടണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.