ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിൽ വരുന്ന കുരുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാം..

ചൂടുകാലം കണ്ണ് രോഗങ്ങളുടെ കൂടെ കാലമാണ്. ചെങ്കണ്ണ് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ കൺകുരു തുടങ്ങിയ ചൂടുകാല റൺ രോഗങ്ങൾ വളരെയധികമാണ് ചൂടുകാലത്ത് മാത്രമല്ല എക്കാലവും കണ്ണിന് വില്ലനാകുന്ന കൺകുരു ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. കൺപോളയിൽ ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധയാണ് കൺകുരു എന്ന് പറയുന്നത്. കൺപോളയുടെ അരികിൽ കുരുക്കൾ ഓ തടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന.

മാത്രമല്ല വേദനയോടുകൂടിയ തോ അല്ലാതെയോ കുരു രൂപപ്പെടാം. സാധാരണയായി ഇത് കൺപോളയുടെ പുറത്താണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കൺപോളകളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കൺകുരു രണ്ടു കണ്ണുകളിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അത് കാഴ്ചയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഇല്ല കൺകുരു ഉണ്ടാകാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The main causes of the eye are that if they do not close their glasses regularly, they may not only have an eye injury, but everything that does not control head dandruff and diabetes becomes the cause of the guru, mainly because the eye glands have an infection of the eyelids. The main symptoms of the eyelid are red sore swelling inside the eyelid. Only tear everything, sore eyelids, itching, secretions, and nausea can also occur. Never press your eyes with your hands and break the vagina. Breaking can cause infection and spread later. It is very important to pay special attention to such matters. When the kankuru comes, rub your hand and heat it or dip the cloth in hot water and place it over the sparrow.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.