ഇതാ ഈ ഒറ്റമൂലി ഉപയോഗിച്ച് മോണപഴുപ്പ് ഇല്ലാതാക്കാം..

പല്ലിലെ പോട് അതുപോലെതന്നെ പല്ലുവേദന മോണപഴുപ്പ് എന്നിവ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.സമീപകാലത്ത് ദന്ത രോഗചികിത്സ വളരെയധികം പുരോഗതി നേടിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മോണരോഗങ്ങൾ. മോള് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പല്ലിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന.

ഊനെ, പല്ലിനെ പൊതിയുന്ന സിമൻറ, എൻറെ ഭാഗത്തുള്ള താടിയിലെ, സിമൻറും താടിയെല്ല് യോജിക്കുന്ന സ്നായുക്കൾ എന്നിവ ചേർന്ന് ഭാഗത്തെയാണ് മോണ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. കഥയും പാരമ്പര്യവുമാണ് മോണ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാനകാരണം. Dental plaque കിലും മോണയിലും അണുക്കൾ താവളമാകുന്നു.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Many gum diseases occur when a variety of substances produced by germs work on the gums. Gum disease is very high in diabetics. In an inability to purify, so are those who are malnourished as well as cause severe infections. Allergies to some other drugs cause gum sphering. Inflammation is very painful due to gum abscesses and church fractures and infections in gums and tooth names. It also causes toothache to cause pus inside the tooth. Bacteria multiply in an inflamed church and spread to a tooth-supporting condition. If not treated on time, it can be life threatening. Pain caused by gum abscess An unbearable canal can be applied to remedy it.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.