ഈ സംഭവം കേട്ടാൽ ആരും ഒന്നു നോക്കിപ്പോകും…

മണ്ണാർക്കാട് കോടതി പടിയിലെ അഴുക്കുചാൽ മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ ഇടയിലുള്ള ഭിത്തി കളൂടെ വിടവിലൂടെ അഴുക്കുചാലുകളിൽ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഴുക്കുചാലുകളിൽ വീഴുന്നതുകണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു താറാവു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആൾ. എന്നാൽ അത് കണ്ടു നിസ്സാരമായി കാണാതെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളും ഉടനെ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകുന്നതായിരുന്നു .

അവർ സ്ലാബുകൾ എടുത്തുമാറ്റുകയും അവർ അഴുക്കുചാലുകളിൽ ഇറങ്ങി അഴുക്കുചാലിൽ അകപ്പെട്ട താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും ആയിരുന്നു. കരുതലിനും സ്നേഹത്തിനും സന്ദേശം ഇതിലൂടെ പകർന്നുനൽകിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞ കയ്യടി ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ അവർ ചെയ്ത നല്ല മനസ്സിനെ താറാവ് ഉടമയും അതുപോലെതന്നെ ജീവൻ ലഭിച്ച സന്തോഷത്തിൽ താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളും.  തുടർന്ന് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The video has been given good commands by many people who have received a lot of praise for their care, love and rescue. Everyone should be prepared to help animals and humans in such a way, but only our world will be better. It is to help others not to be bystanders at their intake. A lot of people have commanded. Many people have commanded that you have to be prepared to do this kind of good things in every way.

but only when everyone reaches the same level. This video also makes it clear that everyone should be ready to help others. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.