ഈ കാക്കയുടെ ബുദ്ധി കണ്ടോ ഇത്രയും ബുദ്ധി കാക്ക എവിടുന്നു കിട്ടി?

നമ്മൾ പണ്ടുമുതൽക്കേ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കഥയാണ് കാക്കയുടെ ബുദ്ധി . ഒരു കാക്ക ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി ഗ്രാമത്തിനു മുകളിലൂടെ പറന്നു നടക്കുകയായിരുന്നു വേനൽക്കാലമായതിനാൽ എല്ലാ കുളങ്ങളും മറ്റു വരണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പറന്നുപറന്ന് അവളൊരു വീടിനടുത്തുള്ള മരത്തിലെ കൊമ്പിൽ ചെന്നിരുന്നു അവൻറെ നോട്ടം മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണിയിൽ പതിഞ്ഞു അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അതിൻറെ വക്കത്ത് ചെന്നിരുന്നു നോക്കി.

അതിൻറെ അടിയിൽ കുറച്ചു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് സങ്കടം വന്നു ഭരണിയുടെ അടിയിൽ ഉള്ള വെള്ളം എങ്ങനെ കുടിക്കും അവൻ ചുറ്റും നോക്കി ഇവിടെ കുറച്ച് ഉരുളൻകല്ലുകൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻറെ മനസ്സിൽ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി അവൻ പറന്നു ചെന്ന് ഓരോ കല്ലുകളായി കൊത്തിയെടുത്ത് ഭരണിയിൽ ഇടുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഭരണിയിൽ കല്ലുകളിലും. വീഡിയോ കാണുവാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

As the water began to rise, and the water reached the top of the jar, many people wondered if the crows could drink so much water and fly away. Similarly, when a crow puts a biscuit in a packet and a bowl of water, a crow takes the biscuit and dips it in the water and drinks the biscuit together. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.