കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ,സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്…

ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ചയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതുപോലെതന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ജോലി ഒഴിവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയാനുള്ളത് വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറർ ഐഎസ്ആർഒയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെൻറർ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഇരിക്കുന്നു ഫാർമസിസ്റ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ് ആൻഡ് ഫയർമാൻ എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം13 വേക്കൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്എസ്എൽസി,പ്ലസ് ടു ,ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് മാക്സിമം 35 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 29,200 മുതൽ 92,300 രൂപ ശമ്പള സ്കെയിൽ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

There is a fee of Rs. 100 applications. Apply can be made up to 5/4/2021. Application sought online. Now, the Candidates who are sslc eligible have been invited to apply for the post of Grameen Tag Sevak (GDS) for the post of Grameen Tag Sevak (GDS) for the youth who want to work in Kerala Post Offices. Maximum is 40 years old age limit. The salary ranges from 10,000 to 14,500. Application fee is Rs.100. We can submit our application online till 7/4/2021.

Later, a new recruitment notification had come up for 44 vacancies for one office incidents on behalf of General Insurance Corporation of India (GIC). The degree is the colification. If you like it. Share this video. Like it. Comment on your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. If you have valuable support. Only the roll. And the latest videos. Technical i.e. knowledge and news. To get the normal timement like this. Subscribe to this channel. Thank you so much for all the cooperation so far.