കാൻസർ രോഗവും അവയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളും…

സാധാരണമായ കാരണ സഹിതം ഇല്ലാതെ കോശ വളർച്ച ശരീരത്തിലെ മറ്റു കലകളെയും ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അർബുദം അഥവാ ക്യാൻസർ. ഡിഎൻഎ ആർ എൻ എ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് സങ്കീർണ്ണവും അധികാരി ക്ഷണവുമായി പ്രക്രിയയിലൂടെ അനുസ്യുതം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് കോശങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയും വളർച്ചയും വികാസവും എന്നത്. ഈ അനുസ്യൂതമായ ഉള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്.

ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണാതീതമായ ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടമാകുന്നത് ആയിരിക്കും. കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയ അനിയന്ത്രിതവുമായ വിഭജനമാണ് അർബുദം. സാധാരണ ശരീരകോശങ്ങളിൽ നിഷ്ക്രിയരായി കഴിയുന്ന അർബുദ ജീനുകളെ രാസവസ്തുക്കളോ പ്രസംഗങ്ങളും രോഗാണുക്കളും മറ്റു പ്രേരക് ജീവിതശൈലികളും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

This cell is cancerous. In the early days, treatment was done using baked wires, but it was first formulated that any art that was constantly provoking could be affected by a close description of 1838 cancer cells, realizing that it would spread to other body parts. Cancer may affect which organ in the body. Cancer is commonly seen in rapidly dividing cells. Heart muscles don’t divide the nerves in the brain. So the risk of cancer is relatively low in these. Cancer diseases can generally be classified into two types of solid cancers and liquid cancers. Most cancers are caused by solid tissues such as positions, lungs, kidney intestines, etc. But blood cancer and lymphoma arise from the areas of blood lasik and hence they are called liquid cancer.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.