ആരും ഞെട്ടി പോകും ഈ അന്ധനായ ബാലൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തി കണ്ടാൽ..

കളിയാക്കുന്നവർ കളിയാക്കി ട്ടെ മോൻ പാടിക്കോ എന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ പോലും ഞെട്ടിപ്പോയി അന്ധനായ ഈ ബാലൻറെ പാട്ടുകേട്ട്. പൊന്നു മുത്തേ നിന്നെ ആരാടാ കളിയാക്കിയത്, അതും ഇത്രയും നല്ല പാട്ടിന്. തെരുവ് പാട്ടുകാരൻ ആയതുകൊണ്ടാണോ നിന്നെ ആരും അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു പൊന്നു മോൻറെ പാട്ട് കേട്ടവർ ചോദിച്ചത്.

തനിയെ കൊട്ടിപ്പാടുന്ന അന്ധനായ ബാലൻ ബാഹുബലിയിലെ പാട്ട് കൊടൂര വൈറൽ. ബാഹുബലി യിലെ ബലി ബലി ബാഹുബലി എന്ന പാട്ടാണ് ഈ അന്ധനായ ബാലൻ ഒരു തകരപ്പാട്ടയിൽ കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പാടിയത്. ഇത്രയും നന്നായി പാട്ടുപാടുന്ന ഈ മകൻറെ പാട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.