അച്ഛൻ നട്ട പ്ലാവ് മകനെ നിധിയായി മാറി…

നിധി എന്നത് പൂർവികർ കുളിച്ചിരുന്ന വിലമതിക്കാനാവാത്ത സമ്പത്ത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആരെങ്കിലും കണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ ആണല്ലോ ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്ന ഇരിക്കുകയാണ്. കുളിച്ചിട്ട് സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ അല്ല പകരം ഒരു ചക്കക്കുരു ആണ്. അത് ഒരു മരമായി കായിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചത് ചക്കയ്ക്ക് നിധിയോളം മൂല്യവും.

സംഭവം നടന്നത് കർണാടകയിൽ ആണ്. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കർണാടകയിലെ ദുമപൂരിൽ ജില്ലയിൽ ചെല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള സിദ്ധപ്പൻ നട്ടു വളർത്തിയ പ്ലാവ് ആണ്. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ അപൂർവഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നത്. മകൻ പരമേശ്വർ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാവിനെ ഉടമ. പ്ലാവിൽ കായ്ക്കുന്നത് അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ ഒരിനം കുഞ്ഞൻ ചക്കയാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Redness is the taste and nutritional benefits of wrinkles. If you look at India, it’s about two kilograms. Parameswaran Became A Star In The Land When His Friends And Relatives Came To Know About Chakka’s Feature. So far not a single molasses has been sold from this plough. The farmer, who did not know the way to breed this rare species of plavin, was assisted by the Government of India Institute of Horticulture Research.

The MoU went out as The Institute Parameswaran, which produces plavin seedlings through grafting without losing its identity. Accordingly, plavin seedlings produced will not only be sold in the institute name but 75 per cent of the revenue will be paid by Parameshwara. The genetic right of Plave is also parameswaran. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.