വേണമെങ്കിൽ കാണാതെ പോകാമായിരുന്നു… സർ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചു – ബിഗ് സല്യൂട്ട് സർ.!!

ഇവരാണ് നാടിന്റെ യഥാർത്ഥ കാവൽക്കാർ Big Salute Sir

വേണമെങ്കിൽ കാണാതെ പോകാമായിരുന്നു… സർ ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ചു – ബിഗ് സല്യൂട്ട് സർ.!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*