ഏയ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല… ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാലൊടിഞ്ഞു.. നമ്മളെകൊണ്ട് പറ്റുമോന്ന് തോന്നുന്നില്ല..

ഇതോടുകൂടി ഈ പരിപാടി നിർത്തി.. നിരോധിച്ചത് ഒരുകണക്കിന് നന്നായി… ഏയ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല… ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാലൊടിഞ്ഞു..

നമ്മളെകൊണ്ട് പറ്റുമോന്ന് തോന്നുന്നില്ല.. ഇതോടുകൂടി ഈ പരിപാടി നിർത്തി.. നിരോധിച്ചത് ഒരുകണക്കിന് നന്നായി… വൈറലായി (വീഡിയോ)

ഏയ് ഒന്നും പറ്റിയില്ല…ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാലൊടിഞ്ഞു

Posted by Mujeeb Kollam on Monday, April 8, 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*